باغ آرزوها

Posted by
EHSAN (tabriz, Iran) on 12 August 2011 in Plant & Nature and Portfolio.

زیباترین و زشت‌ترین چیزها در گرگ و میش میان شب و روز دیده می‌شوند؛ آن هنگام که نیمی را چشم می‌بیند و نیمی را خیال